برای راحتی شما قیمت ها علیرغم نوسانات شدید بازار به صورت لحظه ای بروزرسانی می شود
***توجه داشته باشید قیمت ها از ساعت 11 روزهای کاری الی 17 همان روز معتبر است**

ساک دستی اختصاصی

سفارش اختصاصی

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی یک تکه

سایز 15*8*15 مربعی ( کد 101)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی تبلیغاتی

سایز 32.5*19.5*33 عمودی ( کد 102)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کد 103

سایز 22*7.5*16 عمودی ( کد 103)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کاغذی

سایز 17*5*11 عمودی ( کد 104)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی

سایز 30*9.5*24 عمودی ( کد 105)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی افقی

سایز 30*20*46 افقی ( کد 106)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کرافت

سایز 35*12*35 مربعی ( کد 107)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک خرید گلاسه

سایز 45*15.2*32.5 عمودی ( کد 108)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کاغذی

سایز 39*9*25 عمودی (کد 109)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ

سایز 43*16*61 افقی (کد 110)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی

سایز 37.4*12.8*32 عمودی (کد 111)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

سایز 26*12.5*31 افقی (کد 112)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک کاغذی

سایز 32.5*14*33.5 افقی (کد 113)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ

سایز 32*12*44 افقی (کد 114)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی افقی

سایز 32*15*44.5 عمودی (کد 115)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی تبلیغاتی

سایز 25*9.5*24.5 عمودی (کد 116)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ تبلیغاتی

سایز 35*10*50 افقی (کد 117)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی ارزان

سایز 30.5*31.5*31.5 افقی (کد 118)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی گلاسه

سایز 35*9*25 عمودی (کد 119)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی ارزان

سایز 24*13*26 افقی (کد 120)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی

سایز 42*11*31.5 عمودی (کد 121)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی عمودی

سایز 35*24.5*24.5 عمودی (کد 122)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی مربعی

سایز 23*10*23 مربعی (کد 123)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ

سایز 25*9.5*36.5 عمودی (کد 124)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ

سایز 29.5*9.5*23.5 عمودی (کد 125)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی ارزان

سایز 24*8.5*20 عمودی (کد 126)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

شاپینگ بگ

سایز 36.5*9.5*20.5 عمودی (کد 127)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کاغذی

سایز 32*15.5*37 افقی (کد 128)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی کرافت

سایز 24.5*9.5*36.5 افقی (کد 129)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی افقی

سایز 35*15*50 افقی ( کد 130)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

ساک دستی گلرنگ

سایز 20*7*20 مربعی ( کد 131)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

سایز ساک دستی کاغذی 56*12*36 کد 132

سایز 56*12*36 عمودی (کد 132)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

سایز ساک دستی کاغذی 46*11*32 کد 133

سایز 46*11*32 عمودی (کد 133)

با کاغذ کرافت یا گلاسه

سایز ساک دستی کاغذی 39*10*23.5 کد 134

سایز  39*10*23.5 عمودی (کد 134)

با کاغذ کرافت یا گلاسه