عنوان:کاتالوگ یا مجله سایزA4

سایز فایل ارسالی: 29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:8 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایزA5

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایز 24*17 cm

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایز24*34 cm

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایز 23*23 cm

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایز 19.5*19.5 cm

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت

عنوان:کاتالوگ یا مجله سایز 14.5*14.5 cm

سایز فایل ارسالی:29.7*21 cm

سایز بعد از برش:29*20.5 cm

حداقل تیراژ:500عدد

نوع صفحات:عمودی یا افقی

حداقل تعداد صفحات داخلی:4 صفحه

ارسال رایگان در پایتخت