سایز کاغذ /چاپتحریر 80 گرمکتان 100 گرمگلاسه 135 گرمگلاسه 170 گرمگلاسه 250 گرمگلاسه 300 گرمکتان 300 گرملیبل براق +چاپلیبل شیشه ای با روکش
A5 یک رو
A5 دورو
A4 یک رو
A4 دورو
A3 یک رو
A3 دورو
یک رو+A3
دورو+A3

خدمات پس از چاپ

نوع لمینیت /سلفونA3A4هر متر مربع
لمینیت حرارتی مات دو رو
لمینیت حرارتی براق دورو
سلفون مات یک رو
سلفون مات دورو
سلفون براق یک رو
سلفون براق دورو
لمینیت سرد
0/5 (0 نظر)