کارت ویزیت فانتزی

ردیفجنس کارتیراژراهنما سایزیکرو/دو روقیمت چاپ عادیزمان تحویل چاپ عادیقیمت چاپ فوریزمان تحویل چاپ فوریتصویر
1لمینت برجسته طلاکوب1000بزرگدو رو190.00015 روز
کوچکدو رو302.000
2سلفون مات دورو دورگرد موضعی10006×9دو رو116.00015 روز
3سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب10006×9دو رو202.50015 روز
4سلفون مات مخملی دورو دورگرد10006×9دو رو179.00013 روز
5سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی10006×9دو رو202.50018 روز
6سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب10006×9دو رو278.00018 روز
7آهنربایی100090*60یکرو647.00018 روز
8لمینت براق طرح موج1000طرح موجدو رو226.00013 روز
9لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو338.00013 روز
10لمینت براق دورگرد1000بزرگدو رو226.00010 روز233.0005 روز
11لمینت برجسته1000بزرگدو رو202.50010 روز210.0006 روز
12لمینت مات دورگرد1000بزرگدو رو338.00010 روز344.5005 روز
13لمینت برجسته مخملی1000بزرگدو رو194.00018 روز
کوچک290.000
14ویزیت پروانه‌ای سلفون مات1000ویزیت پروانه‌ایدو رو127.00013 روز
15لمینت براق مربع دورگرد1000مربعدو رو160.00013 روز
16لمینت براق ویزیتی دورگرد1000ویزیتیدو رو181.00013 روز
17لمینت مات ویزیتی دورگرد1000ویزیتیدو رو272.00013 روز
18لمینت مات مربع دورگرد1000مربعدو رو218.00013 روز
19لمینت برجسته کوچک1000کوچکدو رو166.00010 روز
20لمینت برجسته ویزیتی1000ویزیتیدو رو170.00013 روز
21لمینت براق دورگرد500بزرگدو رو140.00010 روز147.0005 روز
22لمینت مات دورگرد500بزرگدو رو185.50010 روز192.0005 روز
23طلاکارت - لمینت مات دورگرد1000بزرگدو رو530.00018 روز
24طلاکارت - لمینت براق دورگرد1000بزرگدو رو338.00018 روز